+31 (0)6 244 88 552 info@g3d.nl

Privacy Policy

Algemene Voorwaarden

G3D Multimedia Visuals, gevestigd aan Weerreys Park 2, 4881 LA Zundert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

G3D Multimedia Visuals

www.g3d.nl

Weerreys Park 2

4881 LA Zundert

info@g3d.nl

+31 (0)6 244 88 552

In onderstaande Privacyverklaring wordt vaak vanuit de wij-vorm gesproken. dit omdat in sommige gevallen zowel G3D als één of meer derde partijen wordt bedoeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

G3D Multimedia Visuals verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@g3d.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

G3D Multimedia Visuals verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– G3D Multimedia Visuals verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

G3D Multimeia Visuals neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van G3D Multimedia Visuals) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

G3D Multimeia Visuals bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit is per klant verschillend en geheel afhankelijk van de frequentie van het onderling contact en/of de waarschijnlijkheid dat deze gegevens in de toekomst nodig zullen zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

G3D Multimedia Visuals verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. G3D Multimedia Visuals blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Omdat G3D Multimedia Visuals uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermt maken wij ook deze partijen niet bekend op deze, publiekelijk toegankelijk, website. Om inzichtelijk te houden wie op de hoogte is van de partijen die de door G3D Multimedia Visuals verzamelde persoonsgegevens verwerken, en deze derhalve af te schermen tegen onbevoegde, worden deze alleen op aanvraag verstrekt. Heeft u een goede reden om deze informatie op te vragen dan kunt u een mail sturen naar info@g3d.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

G3D Multimeia Visuals gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. G3D Multimeia Visuals gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden behalve de cookies van Google Analytics, die wij gebruiken om inzage te verkrijgen in (anonieme) bezoekersaantallen op de site, geen trackingscookies geplaatst door derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door G3D Multimedia Visuals en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@g3d.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. G3D Multimedia Visuals wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

G3D Multimedia Visuals neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@g3d.nl

G3D Multimedia Visuals heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware en hardware, zoals een virusscanner en firewall.
TLS (voorheen SSL) Wij sturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het slot in de adresbalk.
Versleutelde dataopslag

Algemene Voorwaarden

G3D Multimedia Visuals is en blijft te allen tijde de rechtmatige eigenaar van alle visuals, modellen en overige content (dit alles hierna verzameld en aangeduid onder de noemer ‘content’) die zijn gecreëerd door G3D Multimedia Visuals. Het is niet toegestaan de aangeleverde content zonder toestemming van G3D Multimedia Visuals te dupliceren of op welke wijze dan ook te verspreiden. Dit geldt niet voor visuals, modellen en overige bestanden die oorspronkelijk zijn aangeleverd door de opdrachtgever. Echter, de content die tot stand is gekomen met (behulp van) voorgenoemde visuals, modellen en overige bestanden is eigendom van G3D Multimedia Visuals. G3D Multimedia Visuals behoudt het recht om deze content na afronding van de opdracht te gebruiken voor eigen doeleinden, waaronder publicatie.
G3D Multimedia Visuals behoudt het recht om, zonder toestemming van de oorspronkelijke opdrachtgever, alle content gecreëerd door G3D Multimedia Visuals te gebruiken voor eigen doeleinden, waaronder publicatie op websites, social media en andere platformen, en voor hergebruik waar nodig.